المنت سیلیکون کارباید SIC ,  المنت میله ای سیلیکون کارباید صاف

ابعاد و اندازه های موجود

المنت سیلیکون کارباید صاف         40cm       Ø10
المنت سیلیکون کارباید صاف         45cm       Ø10
المنت سیلیکون کارباید صاف         46/5cm    Ø10

 

المنت سیلیکون کاربایدصاف          40cm       Ø12
المنت سیلیکون کاربایدصاف          45cm       Ø12
المنت سیلیکون کاربایدصاف          46.5cm    Ø12
المنت سیلیکون کاربایدصاف          55cm      Ø12
المنت سیلیکون کاربایدصاف          56.5cm   Ø12
المنت سیلیکون کاربایدصاف          60cm      Ø12

المنت سیلیکون کاربایدصاف          40cm     Ø14
المنت سیلیکون کاربایدصاف          45cm     Ø14       
المنت سیلیکون کاربایدصاف          46.5cm  Ø14
المنت سیلیکون کاربایدصاف          55cm     Ø14
المنت سیلیکون کاربایدصاف          56.5cm  Ø14
المنت سیلیکون کاربایدصاف          60cm     Ø14
المنت سیلیکون کاربایدصاف          70cm     Ø14
المنت سیلیکون کاربایدصاف          75cm     Ø14

المنت سیلیکون کاربایدصاف          45cm     Ø16
المنت سیلیکون کاربایدصاف          60cm     Ø16   
المنت سیلیکون کاربایدصاف          70cm     Ø16
المنت سیلیکون کاربایدصاف          80cm     Ø16
المنت سیلیکون کاربایدصاف          100cm    Ø16  
المنت سیلیکون کاربایدصاف          120cm    Ø16  

المنت سیلیکون کاربایدصاف          110cm    Ø18
المنت سیلیکون کاربایدصاف          120cm    Ø18  

المنت سیلیکون کاربایدصاف          110cm    Ø20
المنت سیلیکون کاربایدصاف          120cm    Ø20