المنت سیلیکون کاربایدمارپیچ دوبل ( فنری ) سرالمنت از یک طرف

ابعاد و اندازه های موجود

المنت سیلیکون کاربایدمارپیچ      40cm     Ø18
المنت سیلیکون کاربایدمارپیچ      45cm     Ø18
المنت سیلیکون کاربایدمارپیچ      50cm     Ø18
المنت سیلیکون کاربایدمارپیچ      60cm     Ø18
المنت سیلیکون کاربایدمارپیچ      70cm     Ø18
المنت سیلیکون کاربایدمارپیچ      80cm     Ø18
المنت سیلیکون کاربایدمارپیچ      40cm     Ø20
المنت سیلیکون کاربایدمارپیچ      45cm     Ø20
المنت سیلیکون کاربایدمارپیچ      50cm     Ø20
المنت سیلیکون کاربایدمارپیچ      60cm     Ø20   
المنت سیلیکون کاربایدمارپیچ      70cm     Ø20
المنت سیلیکون کاربایدمارپیچ      80cm     Ø20