ترموکوپل      Type-G-V-T-K-Pt100

 

 

 

 

 
        
     
       ترموکوپل های سیمی:این ترموکوپل ها درانواع RTD  Pt100-K-Gبا طولها واندازه های متفاوت قابل ساخت میباشد