شرکت تکنوهیتربا بیش ازدودهه سابقه درخشان درصنعت برق ونیز با عنایات ولطف خداوندوبا بهره گیری ازدانش روزوتوانمندی ونیزاستفاده ازمواداولیه با کیفیت توانسته است یکی ازتولیدکنندگان بزرگ ومطرح درسطح کشور باشد . تولیدات این شرکت با کیفیتی درحداستانداردهای جهانی باعث شده است درمقایسه با انواع موجوددربازارعملکردبسیارمطلوبتری ازخود نشان دهد .
ودرزمینه وردات وفروش تجهیزات برق صنعتی,اتوماسیون,تجهیزات اندازه گیری وابزاردقیق توانسته است گام موثری درجهت تامین مایحتاج بخش وسیعی از صنعت کشوربردارد وخودرادرزمره مراکزمورداعتماد صاحبان صنایع قراردهد ودرآخر نظرات وپیشنهادهای شما صاحبان صنایع رادرجهت راهنمائی وعملکردهرچه بهتر شدن مارادراین زمینه خواستاریم ودست همه شماعزیزان راجهت همکاری وهمیاری به گرمی می فشاریم