کارتهاي ورودي و خروجي که به ريموت I/O مشهورند (Remote I/O) در سيستمهاي کنترل با معماري باز ( DCS و اسکادا (scada) ) جايگاه ويژه اي دارند. اين کارتهاي در مدلهاي rack mounted (نصب روي رک) و يا نصب تنها با يک يا چند خروجي شبکه صنعتي نظير مدباس (Modbus) و يا پروفيباس (Profibus) موجود ميباشند . از اين کارتهاي ميتوان براي کنترل (control)، ثبت و ذخيره اطلاعات (Recordering & Data Acquisition)، نمايش اطلاعات ( HMI) بکار گرفت و با توجه به قابليت ارسال اطلاعات بر روي شبکه صنعتي شما به راحتي ميتوانيد مقادير مختلف ورودي و خروجي را با توجه به نوع شبکه از روي کامپيوتر و يا تجهيز ديگري که امکان ارتباط با شبکه را دارد کنترل و نظارت کنيد. واژه‏هاي remote به معني از راه دور و I/O مخفف ورودي Input و خروجي Output بر همين کاربرد اشاره دارند .
اين کارتهاي در ورودي هاي 4 و 8 ويا 16 تائي به صورت تنها و در مدلهاي رک مانتد بسته به شکافهاي رک تا 64 کانال يا بيشتر ميتوانند ورودي و خروجي بگيرند . با توجه به امکان شبکه شدن آنها با يکديگر بسته به نوع شبکه و پروتکل به کار رفته تا چند صد ورودي و خروجي را به راحتي ميتوان با اين تکنيک مورد نظارت و کنترل قرار داد .