المنت سیلیکون کارباید SIC دمبلی , المنت میله ای سیلیکون کارباید دمبلی 

ابعاد و اندازه های موجود

المنت سیلیکون کارباید دمبلی      30cm     Ø14
المنت سیلیکون کارباید دمبلی      35cm     Ø14
المنت سیلیکون کارباید دمبلی      40cm     Ø14
المنت سیلیکون کارباید دمبلی      45cm     Ø14   
المنت سیلیکون کارباید دمبلی      55cm    Ø14
المنت سیلیکون کارباید دمبلی      60cm    Ø14